02 3121 077
Публикации на инспекциски служби
content docs Публикации Публикации на Инспекциски Служби Државен инспекторат за труд
  • Прирачник.pdf
  • content docs Публикации Публикации на Инспекциски Служби Државен пазарен инспекторат
  • Годишна програма за работа на ДПИ во 2015.pdf
  • content docs Публикации Публикации на Инспекциски Служби Државен просветен инспекторат
  • Индикатори за квалитет на работата на училиштето дополнети од програмата.pdf
  • Прирчаник за интегрална евалуација.pdf
  • Упатство за вреднување на наставниците.pdf