02 3121 077
Контакти на инспекциски служби
Агенција за лекови

Е-маил за претставкиmarija.darkovska@zdravstvo.gov.mk

Адреса Ул. “Св. Кирил и Методиј” бр.54

Државен инспекторат за локална самоуправа

Адреса Ул. “Св. Кирил и Методиј” бр.54

Државен просветен инспекторат

Е-маил за претставкиdpi@mon.gov.mk

АдресаУл. “Св. Кирил и Методиј” бр.54

Teлефон+389 (2) 3117 896

Агенција за храна и ветеринарство

Е-маил за претставки info@fva.gov.mk

АдресаУл. “Трета Македонска Ударна Бригада” бр.20

Телефон0800 3 2222; 0038922457873 #197

Факс0038922457871 #147

Државен архив на Република Северна Македонија

Е-маил за претставкиcontact@arhiv.gov.mk

Teлефон02 3 115 783

Факс02 3 165 944

АдресаУл. “Кеј Димитар Влахов” бр.19

Државен девизен инспекторат

Teлефон02-3161-425

АдресаУл. “Васил Ѓоргов” бр.35

Дирекција за заштита и спасување

Е-маил за претставкиgoran.dimitrievski@dzs.gov.mk

Teлефон02 2433 312

Факс02 2433 325

АдресаУл. “Васко Карангелески” бр.8

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Е-маил за претставки  contact@digu.gov.mk

Teлефон02 3266 183

АдресаУл. “бул. Гоце Делчев” бр.18

Државен инспекторат за животна средина

Е-маил за претставкиd.blinkov@sei.gov.mk

Teлефон02/3220-112

АдресаУл. “Кеј Димитар Влахов” бр.4

Државен инспекторат за земјоделство

АдресаУл. “бул. Гоце Делчев” бр.18

Државен инспекторат за труд

Е-маил за претставкиalajdin.havziu@mtsp.gov.mk zdzingova@mtsp.gov.mk Abdulmuttalip.Bekir@mtsp.gov.mk

Teлефон151-31, 02-3116 110

АдресаУл. “бул. Партизански одреди” бр.48-а

Државен инспекторат за техничка инспекција

Е-маил за претставкиinfo.diti@economy.gov.mk

АдресаУл. “Јуриј Гагарин” бр.15

Државен инспекторат за шумарство и ловство

Е-маил за претставкиdisl@mzsv.gov.mk

АдресаУл. “Аминта Трети” бр.2

Државен комунален инспекторат

Е-маил за претставкиcontaktdki@dki.gov.mk

Teлефон02 2 465322; 02 2 462595

АдресаУл. “Кузман Јосифовски Питу” бр.6

Дирекција за радијациона сигурност

Е-маил за претставкиinspekcija@drs.gov.mk

Teлефон02 3099-030

АдресаУл. “бул. Партизански одреди” бр.143

Државен санитарен и здравствен инспекторат

Teлефон02 3112 500

АдресаУл. “50-та Дивизија” бр.14

Државен инспекторат за транспорт

Е-маил за претставкиinfo@dti.gov.mk

Teлефон02 3145 497 

АдресаУл. “Кузман Јосифовски Питу” бр.21

Државен управен инспекторат

Е-маил за претставкиinspektorat@mjustice.gov.mk

Teлефон 0800 111 99

АдресаУл. “Ѓуро Стругар” бр.5

Министерство за транспорт и врски - Капетанија Охрид

АдресаУл. “Коста Абраш” бр.1 Охрид

Министерство за култура-Сектор за инспекциски надзор

Е-маил за претставкиinspekcija@kultura.gov.mk

АдресаУл. “Ѓуро Ѓаковиќ” бр. 61

Министерство за труд и социјална политика-Сектор за инспекциски надзор

Е-маил за претставкиlnicevska@mtsp.gov.mk

Teлефон 02/ 3 106 216

АдресаУл. “Даме Груев” бр.14

Управа за заштита на културното наследство

Е-маил за претставкиcontact@uzkn.gov.mk

Teлефон02 3289 703

АдресаУл. “Ѓуро Ѓаковиќ” бр.61

Управа за сигурност на железничкиот систем

Е-маил за претставкиinfo@uszs.gov.mk

Teлефон02 2457-812

АдресаУл. “Кузман Јосифовски Питу” бр.19 лок.41

Центар за управување со кризи

Е-маил за претставкиmail@cuk.gov.mk

Teлефон02 3249 101

АдресаУл. “Димче Мирчев” бр.9

Агенција за млади и спорт

АдресаУл. "Франклин Рузвелт" бр.34

Министерство за здравство - Сектор за хемикалии

Е-маил за претставки

Адреса