02 3121 077
Инспекциски служби

Државен пазарен инспекторат

Државен инспекторат за техничка инспекција

Државен инспекторат за труд

Државен девизен инспекторат

Државен санитарен и здравствен инспекторат

Државен инспекторат за животна средина и заштита на природата

Македонска агенција за лекови и медицински средства

Дирекција за заштита и спасување

Дирекција за радијациона сигурност

Центар за управување со кризи

Државен комунален инспекторат

Државен инспекторат за транспорт

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Министерство за транспорт и врски - Капетанија на пристаништата Охрид

Управа за сигурност во железнички систем

Државен инспекторат за земјоделство

Државен инспекторат за шумарство и ловство

Агенција за храна и ветеринарство

Државен инспекторат за просвета

Управа за заштита на културното наследство

Министерство за култура

Државен управен инспекторат

Државен инспекторат за локална самоуправа

Државен архив на Република Македонија

Агенција за млади и спорт

Министерство за одбрана

Министерство за труд и социјална политика