02 3121 077
Информации од јавен карактер
content docs Информации од јавен карактер Буџет и јавни набавки
 • 2019 - Буџет.PDF
 • 2019 - Годишен план за јавни набавки.PDF
 • 2020 - Буџет.PDF
 • 2020 - Годишен план за јавни набавки.PDF
 • content docs Информации од јавен карактер Вработени лица во Инспекциски совет
 • Стручно административна служба.pdf
 • content docs Информации од јавен карактер Закони, подзаконски акти и процедури на Инспекцискиот совет
  content docs Информации од јавен карактер Извештаи
 • 2018 - Внатрешна ревизија.PDF
 • Годишен извештај за работата на Инспекциски совет за 2019 година.pdf
 • Годишен извештај за работатана инспекциските служби за 2019 година.pdf
 • Извештај за работа на инспекцискиот совет во 2014 година.pdf
 • Извештај за работа на инспекцискиот совет во прв квартал од 2015 година.pdf
 • Извештај за работа на инспекцискиот совет и информација за работа на инспекциските служби за втор квартал од 2015 година (1).PDF
 • Извештај за работа на Инспекцискиот совет и информација за работа на инспекциските служби за втор квартал од 2019 година.pdf
 • Извештај за работа на Инспекцискиот совет и информација за работа на инспекциските служби за прв квартал од 2019 година.pdf
 • ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ И ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТА НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ ОД 2019 ГОДИНА.pdf
 • Конечен извештај од Државен завод за ревизија - 2016.PDF
 • content docs Информации од јавен карактер Организација и систематизација
 • Органограм на Инспекциски совет - 2020.pdf
 • Правилник за внатрешна организација на Инспекцискиот совет.PDF
 • Правилник за систематизација на работните места во Инспекцискиот совет 2020.pdf
 • content docs Информации од јавен карактер Отчетност за трошењата на носителите на јавните функции
 • НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2017-2018.pdf
 • НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2018.PDF
 • ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2014-2015.pdf
 • ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2017-2018.pdf
 • ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2018.pdf
 • content docs Информации од јавен карактер Пристап до информации од јавен карактер
 • Барање за пристап до информаци од јавен карактер.pdf
 • Годишен-извештај за слободен пристап до инф. од јавен карактер - 2019.PDF
 • Контакт од офицер за заштита на лични податоци.pdf
 • Контакти од лице за информации од јавен карактер 2020.pdf
 • content docs Информации од јавен карактер Регистри од интерес на Инспекцискиот совет
 • Регистри од интерес на Инспекцискиот совет.pdf
 • content docs Информации од јавен карактер Стратешки план
 • 2020 -2022 - Стратешки план.PDF
 • Комуникациска стратегија за реформите во инспекцискиот систем.pdf